Algemene Voorwaarden

Art. 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten die betrekking hebben op het uitvoeren in opdracht van de klant van levering van goederen en/of plaatsing van deze goederen door PLAN GROUP BVBA.
1.2 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden die van rechtswege deel uitmaken van de overeenkomst en die van rechtswege de toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant uitsluiten, zelfs ingeval van ondertekening namens PLAN GROUP BVBA van een contract of enig ander document van de klant.
1.3 Het uitvoeren van de opdracht gebeurt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, steeds volgens de voorwaarden, beschrijvingen en/of offertes van PLAN GROUP BVBA, en niet volgens lastenboek, bestek, meetstaat of eventuele voorwaarden van de Klant.

Art. 2. Offertes

2.1De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding en ondertekening van de offerte door de Klant.
2.2 Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en offertes, is niet in onze prijs inbegrepen.
2.3 De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor onze prijzen evenredig aan te passen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
2.4 De offertes blijven ййn maand geldig.
2.5 Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt na de offerte en voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken of goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Art.3. Betalingen

3.1 Onze facturen zijn netto contant betaalbaar, zonder enige korting of inhouding, tenzij vermeldt.
3.2 De facturen zijn te betalen binnen de 15 dagen na de factuurdatum en moeten aan de orde van PLAN GROUP BVBA geregeld worden.
3.3 In geval van wanbetaling binnen de 15 dagen na datum van factuur, zal van rechtswege een interest van 12 % per jaar verschuldigd zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
3.4 PLAN GROUP BVBA heeft het recht om ййn of meerdere malen voorschotten te factureren of te factureren in schijven.
3.5 De facturen van PLAN GROUP BVBA worden gezien als aanvaard wanneer zij niet binnen 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
3.6 Wanneer de betaling in schijven wordt gefactureerd of middels voorschotfacturen, dan wordt het te betalen saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet of niet tijdige betaling van ййn van de schijven.
3.7 PLAN GROUP BVBA heeft recht om bij laattijdige betaling de uitvoering van de werken te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hier enige vergoeding verschuldigd kan zijn. PLAN GROUP BVBA bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw worden aangevat, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer PLAN GROUP BVBA hierdoor schade lijdt (rechtstreeks en onrechtstreeks), zal de klant die moeten vergoeden. Indien dit niet van toepassing is kan PLAN GROUP BVBA het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.
3.8 Wanneer de opdrachtgever een door hem gedane bestelling annuleert, of zijn contract verbreekt, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadeloosstelling ad. 30% van de totale bestelling/offerte, behoudens bewijs van meerschade. In elk geval kan de contractant niet meer annuleren vanaf dat de gehele of gedeeltelijke levering is tussengekomen.
3.9 Alle kosten uit betaling met wissels, cheques en overschrijvingen zijn ten laste van de klant.

Art. 4 Documentatie en intellectuele eigendom

4.1 PLAN GROUP BVBA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, en zulks in de meest ruime betekenis. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, kunnen geen kopies worden gemaakt van welkdanig document ook, noch kunnen deze documenten meegedeeld worden aan derden.

Art. 5 Uitvoering van de werken

5.1 De uitvoeringstermijn kan worden opgeschort door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van PLAN GROUP BVBA om, zonder dat er een vergoeding verschuldigd is, en dit wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.
5.2 Slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengen een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking.
5.3 Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd waarvan het minimum wordt vastgesteld op minstens 25% van de prijs. PLAN GROUP BVBA bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
5.4 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.
5.5 De niet-geпncorporeerde goederen blijven wel eigendom van PLAN GROUP BVBA zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
5.6 Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de Klant.
5.7 De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend met een minimum van 750euro.
5.8 De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goede vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hiervan in de technische voorschriften van het W.T.C.B. die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
5.10 PLAN GROUP BVBA kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers.
5.11 Bij afbraak van zink- en koperwerk komt dit tot eigendom van PLAN GROUP BVBA.
5.12 In sommige gevallen kan PLAN GROUP BVBA de afbraakmaterialen meenemen. Hiervoor heeft PLAN GROUP BVBA het recht om een vergoeding te vragen.
5.13 Teneinde een verzorgde uitvoering te garanderen zullen tijdens de werken losgekomen cementering thv de nokken in regie hersteld worden. Deze zijn meestal in de loop der jaren door vorstschade losgekomen. Eventuele uit te voeren herstelling in regie aan 38 euro per uur.
Extra materialen te verrekenen per eenheid.

Art. 6. Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

6.1 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan PLAN GROUP BVBA de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
6.2 Indien de opdracht van PLAN GROUP BVBA zich beperkt tot de levering van de goederen, zonder plaatsing, dan kan zij in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de plaatsing. Geen uitstel van betaling kan worden toegestaan om reden dat de plaatsing nog niet heeft plaatsgevonden.
6.3 Elke aanspraak op grond van verborgen gebreken vervalt bij verandering en/of herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde. Een aanspraak op vrijwaring vervalt eveneens indien de geleverde goederen niet gemonteerd, verwerkt of gebruikt werden volgens de voorschriften van PLAN GROUP BVBA. Hetzelfde geldt voor het geval de goederen niet onderhouden werden volgens de onderhoudsvoorschriften. In ieder geval kan PLAN GROUP BVBA enkel gehouden zijn te herstellen of te vervangen, naar keuze.
6.4 De aansprakelijkheid m.b.t de geleverde en gebruikte goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Nooit kan PLAN GROUP BVBA aansprakelijk gesteld worden voor schade of breuk t.g.v een (concept)fout vanwege ontwerper en/of opdrachtgever.
6.5 De verantwoordelijkheid van PLAN GROUP BVBA tegenover de klant, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de geleverde en/of –geplaatste goederen. Een eventuele schadevergoeding kan bovendien nooit meer bedragen dan het voor het gedeelte van de levering en/of plaatsing waarop de klacht betrekking heeft door PLAN GROUP BVBA aan de Klant gefactureerde bedrag.
6.6 PLAN GROUP BVBA is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Ook is PLAN GROUP BVBA niet aansprakelijk wanneer deze kleine wijzigingen vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
6.7 Voor de overige verborgen gebreken waarborgt PLAN GROUP BVBA de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar die een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering wanneer deze werd voorzien, bij de definitieve oplevering of op de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging door de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan PLAN GROUP BVBA aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.
6.8 PLAN GROUP BVBA is niet verantwoordelijk:

  • voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van PLAN GROUP BVBA, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.
  • voor de schade aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.
  • voor de schade aan de aan het bouwterrein, aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder.

De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen op de aannemer.

Art. 7. Ontbinding

7.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de al uitgevoerde prestaties en de al aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. PLAN GROUP BVBA behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 35% op de niet uitgevoerde werken.

Art. 8 Asbest

8.1 Tenzij anders bepaald, zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van eventuele aanwezigheid van asbest niet inbegrepen in de prijs.
Indien in het kader van de uitvoering van de werken door de aannemer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld, brengt deze de klant-opdrachtgever hiervan op de hoogte. In voorkomend geval zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van asbest, evenals andere schade ten gevolge hiervan, ten laste van de klant-opdrachtgever. Wanneer voormelde omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden weer op te starten. “